oficjalny serwis samorzadowy 15 Września, 2014 r, imieniny: Albin, Nikodem, Roland
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gospodarka odpadami - Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania
 
Informacja o uzyskanych przez Gminę Tczów w 2013 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów. 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 49,19 % 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,92%. Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 94 , 26-600 Radom. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Gminnym w Tczowie
 
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do PRZEDSZKOLA GMINNEGO W TCZOWIE na uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2014/2015 w dniu 1 września 2014r. o godz. 12:00
Ogłoszenie
 
Urząd Gminy w Tczowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych w skutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Tczowie (pok. Nr 25) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Tczów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajduje się poszkodowane gospodarstwo, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Warunkiem szacowania strat jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej łącznie) w gospodarstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rolnicy zakwalifikowani przez Terenową Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, mogą na dzień dzisiejszy jedynie skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji.
Urząd Gminy w Tczowie przypomina o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
 
Opłatę należy wpłacać kwartalnie, w terminach określonych w uchwale Rady Gminy w Tczowie: - do 15 lutego danego roku za I kwartał - do 15 maja danego roku za II kwartał - do 15 sierpnia danego roku za III kwartał - do 15 listopada danego roku za IV kwartał Opłatę uiszcza się gotówką u inkasenta, wpłatą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 10 91570002 0020 0200 0592 0001 BS Zwoleń O/Tczów.
Uroczystość strażacka w Tczowie
 
  ...więcej
PODSUMOWANIE 12-TYGODNIOWEGO PROGRAMU REDUKCJI MASY CIAŁA REALIZOWANEGO PRZEZ SPZZOZ W ZWOLENIU
 
Mieszkańcy Zwolenia i okolic wzięli udział w przygotowanym przez Instytut Żywności i Żywienia bezpłatnym 12-tygodniowym programie redukcji masy ciała. IŻŻ realizuje projekt we współpracy z dwiema placówkami medycznymi w każdym województwie .W województwie mazowieckim oprócz nas w programie uczestniczy ośrodek z Warszawy. W programie wzięło udział 50 osób. Chodziły one na zajęcia sportowe, korzystały z porad lekarskich, dietetycznych i psychologicznych. Do końca programu wytrwało 43 osoby. Łącznie zrzuciły one około 210 kg. Spośród uczestników programu 6 osób, które straciły najwięcej kilogramów, otrzyma nagrody. Pierwsze miejsce zajęła uczestniczka, która straciła 12, 7 kg. DARMOWE KONSULTACJE DIETETYCZNE W ZWOLENIU ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. Niezależnie od 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała, w SPZZOZ w Zwoleniu działa dietetyczny punkt konsultacyjny, w którym pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych porad żywieniowych. Dla pacjentów korzystających z takich porad zostały przygotowane ciekawe materiały edukacyjne, które mają im pomóc we wprowadzeniu w życie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zapisy do punktu dietetycznego można dokonać w Zakładzie Rehabilitacji osobiście lub pod nr. tel.(48) 676 20 37.
Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tczów
 
  ...więcej
KARTA DUŻEJ RODZINY
 
  ...więcej
Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!
 
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2014. Jest on dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów Programu na 2014 r., W tym celu wykorzystać należy specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2015: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2015.html W chwili przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy na 2015 rok współpraca finansowa samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi planowana jest w obszarze „Promocja zdrowia i polityka społecznej” i obejmuje realizację zadań finansowanych ze środków PFRON, opłat celowych – pozwoleń na sprzedaż alkoholu, dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej z jednostek samorządu terytorialnego. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa. Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.   ...więcej
KOMUNIKAT dla producentów żywności pochodzenia roślinnego
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu, informuje wszystkich producentów żywności pochodzenia roślinnego, którzy produkują i wprowadzają wyprodukowaną żywność do obrotu poprzez sprzedaż: - na straganach na lokalnym rynku, - do punktów skupu, - do firm zewnętrznych, - do Federacji Rosyjskiej, że powinni zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu, ul. Bogusza 37, pokój Nr 15 w godzinach pracy 7:30 – 15:05, celem dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązek dokonania powyższego wpisu wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Prowadzenie działalności w zakresie wprowadzania wytworzonej żywności do obrotu bez wpisu do rejestru skutkuje nałożeniem kary pieniężnej na podstawie art. 103 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W celu uzyskania wpisu należy złożyć w formie pisemnej:  wniosek o wpis do rejestru zakładów (druk do pobrania na stronie internetowej Stacji: zwolen@psse.waw.pl lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu, ul. Bogusza 37, pokój Nr 15 w godzinach pracy 7:30 – 15:05),  ksero decyzji o nadaniu numeru ewidencyjnego przez ARiMR,  oświadczenie o prowadzeniu działalności produkcji żywności pochodzenia roślinnego zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

Pokazano 0 - 10 z 62
Następne >>

Urząd Gminy Tczów - www.tczow.pl, Tczów, samorząd, województwo mazowieckie, gmina tczów, powiat zwoleński, gmina, miasto Tczów, portal samorządowy, biblioteka, biblioteka gminna, gminna biblioteka publiczna w Tczowie, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, oferty inwestycyjne, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Polska, Radom